Retningslinjer og kriterier

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR FOLKEUNIVERSITETSVIRKSOMHEDEN

Folkeuniversitetsvirksomhed sker under ansvar over for Folkeuniversitetets Komitestyrelse, der under Slots- og Kulturstyrelsen har det overordnede organisatoriske og faglige ansvar for den samlede folkeuniversitetsvirksomhed.

Ved folkeuniversitetsvirksomhed forstås den undervisnings- og foredragsvirksomhed, som udbreder kendskabet til forskningens metoder og resultater, eller som i øvrigt formidler viden på højeste faglige niveau. Ved højeste faglige niveau forstås i det følgende et niveau, der svarer til undervisningen på universiteter og andre højere læreanstalter.

Komitestyrelsens kriterier for godkendelse af virksomheden specificeres i det følgende:

I Kriterier for godkendelse af kursus- og foredragsemner

1) Undervisningen skal have oplysende sigte. Formålet med folkeuniversitetsundervisning er formidling af viden, indsigt og kritisk refleksion, ikke praktiske øvelser, behandling eller terapi. Denne forskel i teoretisk indføring og praktisk indøvelse vil være afgørende for Komitestyrelsens vurdering af undervisningsvirksomheden.

Eksempler:
Der kan undervises i madkultur gennem tiderne, men ikke udbydes undervisning i madlavning. Der kan gives indføring i den kristne tros symboler og fortolkningshistorie, ikke i personlig tro og indøvelse i religiøs praksis.
Der kan undervises i teorier og forskningsresultater om stress og stresshåndtering, men ikke udbydes undervisning i hvordan deltagerne personligt undgår stress i hverdagen. Der kan undervises i teorier om og anvendelse af coaching som praksis, men fokus kan ikke lægges på praktisk træning af deltagerne.

2) Ved undervisning i emner, hvor der råder videnskabsteoretisk eller metodisk uenighed, eller hvor der ikke er etableret videnskabelig forskning, skal der gives en kritisk belysning af emnet på en videnskabelig baggrund.

Eksempler:
Undervisning i sjælevandring skal præsentere og diskutere (filosofiske, psykologiske) teorier om og forskellige tilgange til emnet, ikke forudsætte fænomenet som uproblematisk givet.

Undervisning i konkrete metoder til kommunikation, vejledning, projektledelse, talentudvikling mv. skal indføre i deres videnskabelige grundlag, herunder redegøre for deres status som metoder og karakteren af deres anvendelsesområder, ikke ensidigt fokusere på deres praktiske anvendelse og resultater.

3) Der kan som følge heraf ikke ved Folkeuniversitetet oprettes kurser, der tager sigte på at give deltagerne færdigheder svarende til de almene skole- og voksenuddannelser, erhvervsuddannelser samt andre kompetencegivende efteruddannelser.

Eksempler:
Der kan ikke udbydes basal undervisning i sprog, der almindeligvis undervises i på gymnasielt niveau.
Der kan udbydes undervisning f.eks. i fransk sprog og litteratur, men ikke grundlæggende undervisning i indlæring af sprogfærdighed, f.eks. konversation på fransk.
Der kan ikke udbydes undervisning i basale it-færdigheder.

II Retningslinjer for foredrags- og kursuspræsentation i programmerne

Middel til løbende vurdering og godkendelse af folkeuniversitetsvirksomheden som helhed er programmerne. Programmerne bør derfor ikke kunne efterlade tvivl om at

– der ved det samlede udbud af foredrag og kurser inden for et fagområde eller lokalområde som helhed er tale om formidling af viden på højeste faglige niveau

– der ved de enkelte udbud er tale om formidling af viden, også hvor der indgår undervisning i form af øvelser

– Folkeuniversitetets undervisning er åben for alle. Der kan ikke stilles krav om deltagernes forkundskaber eller anføres, at kurset især henvender sig til deltagere med særlige faglige eller erhvervsmæssige forudsætninger

III Kriterier for godkendelse af undervisere

Som undervisere ved Folkeuniversitetet kan godkendes personer

– som har et dokumenteret førstehåndskendskab til den forskning, som ligger til grund for det emne, der undervises i; der vil her typisk være tale om videnskabelige medarbejdere ved universiteter, andre højere læreanstalter og vidensinstitutioner

– som har relevant uddannelse på universitetsniveau og en hermed forbundet forskningsindsigt

– som ad anden vej har dokumenteret eller på anden måde godtgjort sagkundskab inden for det emne, der forelæses over, f.eks. embedsmænd, journalister, kunstnere og politikere

IV Retningslinjer for samarbejdspartnere

Det står de enkelte afdelinger og komitéer frit for at etablere praktisk samarbejde med foreninger, institutioner, firmaer, rejsearrangører og lignende

– Arrangementer, der gennemføres i samarbejde med andre, skal leve op til de almindelige bestemmelser for undervisningens faglige niveau, om undervisernes kvalifikationer samt om åben adgang for alle.

– Det skal sikres og kunne godtgøres, at det statstilskud, der gives til at drive folkeuniversitetsvirksomhed, ikke gennem samarbejdet tjener til at understøtte samarbejdspartnerens almindelige virksomhed eller til aflønning ud over de almindelige folkeuniversitetstakster.

– Det skal af programmerne klart fremgå, hvad der er Folkeuniversitetets arrangementer og ansvar og hvad der er samarbejdspartnerens. Ved samarbejde omkring rejser skal det fremgå af alle formuleringer i programmer mv., at der altid er rejsebureauet, som er arrangør af og ansvarlig for rejsevirksomheden.