Satser, takster og rejseregler

KOMITEAFGIFT 2024 (pr. 1. april 2024)

Komiteafgift foredrag (FO) for 1 dobbelttime: kr. 1.859,00

Komiteafgift kursus (UK) for 1 dobbelttime: kr. 1.222,00

FORELÆSERHONORAR 2024 (pr. 1. april 2024)

Honorar foredrag (FO) for 1 dobbelttime: Kr. 2154,10 + 12,5 % feriegodtgørelse (269,26 kr.) = kr. 2.423,37

Honorar kursus (UK) for 1 dobbelttime: Kr. 1.345,91 + 12,5 % feriegodtgørelse (168,24 kr.) = kr. 1.514,15

REJSEGODTGØRELSE 2024 (pr. 1. januar)

Folkeuniversitetet kan yde rejsegodtgørelse for underviseres transport inden for Danmarks grænser. Rejsegodtgørelsen omfatter ikke ledsagere.

Som hovedregel skal forelæseren benytte billigste offentlig transport i forbindelse med foredrag/kursus hos Folkeuniversitetet. Forelæseren kan benytte tog, bus og færge. Fly og taxa kan benyttes efter forudgående aftale med sekretariatet, hvor det omkostningsmæssigt er hensigtsmæssigt. Godtgørelse kan kun ske mod fremsendelse af bilag (brugte billetter). Dette gælder såvel tog, fly, taxa, færge, bro, brobizz m.m.
Egen bil kan benyttes, såfremt det ud fra en samlet betragtning, er det mest hensigtsmæssige. Godtgørelse er jævnfør gældende takst 2,23 kr. pr. km. og beregnes i forhold til korteste/hurtigste rute. Hvis forelæseren ønsker at benytte egen bil, skal dette begrundes ved bekræftelse af kontrakt.
Der kan i særlige tilfælde udbetales godtgørelse efter statens høje takst 3,79 kr. pr. km. (f.eks. ved transport af tungt materiale). Hvis forelæseren ønsker at ansøge om udbetaling af statens høje takst, bedes forelæseren anføre sin begrundelse ved bekræftelse af kontrakten. Herefter vil Komitestyrelsen tage stilling til, hvorvidt der kan udbetales kørselsgodtgørelse efter statens høje takst.

HOTELOPHOLD
Der kan bevilges hotelovernatning. Ønskes hotelovernatning skal dette godkendes af sekretariatet. Ved godkendelsen af kontrakten bedes du begrunde din anmodning om hotelovernatning. Du bedes fortrinsvis benytte dig af et af de hoteller, der er omfattet af Statens Hotelaftaler.
Kontakt gerne din arrangørkomite forud for bestilling overnatning. Ofte har de et godt hotel i byen, som de bruger.

FORTÆRING:

Der kan godtgøres udgifter til fortæring mod dokumentation (bilag) hvis:
• Rejsen har en varighed over 5 timer
• Rejsen strækker sig over 8 km.
• At der ikke udbetales dagpenge
Frokost/aftensmad: kr. 172,20
Morgenmad: kr. 86,10

DAGPENGEBEREGNING:

Kun hvis rejsen har varet mindst 24 timer, udbetales time- eller dagpenge efter de for Statens Tjenestemænd pt. gældende regler: Kr. 23,92 pr. time / kr. 574,00 pr. døgn. Der skal noteres tidspunkt for afrejse og hjemkomst.

SKATTETRÆK
Vi henter oplysningerne om skatteprocent direkte fra SKAT. Der betales A-skat og AM-bidrag af honoraret medmindre andet noteres ved afrapportering.

AFRAPPORTERING
Umiddelbart efter forelæsningens afslutning vil du modtage en e-mail med et link til afrapportering og fremsendelse af originale bilag. Når afrapportering med tilhørende bilag er modtaget vil honoraret og eventuelle udlæg blive udbetalt inden 14 dage.
Krav på honorar bortfalder, såfremt vi ikke har modtaget afrapportering inden udgangen af januar kalenderåret efter afholdelsen.

UDBETALING AF LØN
Udbetalingen sker via bankoplysninger, der oplyses ved oprettelsen af forelæserprofilen i FUKO-portalen.
Lønsedlen sendes via Dan-løn til e-boks.
Som udgangspunkt er aflønningsmetoden A-indkomst.
Når honoraret afregnes som A-indkomst tilbageholdes 12,5 % af honoraret som feriegodtgørelse. Feriegodtgørelsen indbetales til FerieKonto og skal søges udbetalt via borger.dk. Hvis du har mere end 9 timers undervisning inden for en uge, trækkes endvidere ATP af lønnen, jf. gældende regler.
Hvis du ønsker dit honorar udbetalt som B-indkomst, oplyses dette ved afrapportering. B-indkomst indberettes til Skat via Danløn.
Har du eget firma med et CVR-nummer, kan du få dit honorar og dine rejseudgifter udbetalt via faktura. Fakturaen vedhæftes under afrapportering i FUKO-portalen. Der må ikke lægges moms på fakturaen, da folkeuniversitetsaktivitet er momsfritaget jf. momsloven.

DATABESKYTTELSE
For oplysning om databeskyttelse klik venligst her.

AFLYSNING
I tilfælde af aflysning fra komiteens side mindre end 10 dage før undervisningens start, kan der udbetales 0,50 dobbelttimes honorar, hvor dette aftales. Aflyser forelæseren, udbetales honoraret ikke.

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte sekretariatet på kontor@fuko.dk eller kontakte din lokale komité, som er angivet på kontrakten.