Roskilde fjords klimahistorie fra istid til nutid

Niels Schrøder
28. februar 2023 Kl. 19:15 Folkeuniversitet Skjoldungernes Land

Roskilde fjord, Skjoldungelandet og klimahistorien – forskning og formidling.

 

For forståelsen af de nuværende klimaproblemer er viden om klimaets udvikling gennem tiderne vigtig. Internationalt har netop Roskilde fjord-omådet haft betydning for inddelingen af historiske perioder med forskellige klimatiske betingelser i vores del af verden.

Kendskabet til inddelingen af udviklingen i sydskandinaviens klimaudvikling siden slutningen af sidste istid for 12000 år siden, skyldes i høj grad studier af mose- og fjordaflejringer omkring Roskilde Fjord, der har stået på siden 1820erne.

 

Roskilde fjord rummer en lagserie fra istiden slutning til idag, der byder på enestående muligheder for at udforske klimahistorien efter istiden. Dette skyldes dels de store lag af sedimenter,  der er aflejret – op til 35m, dels at der er tale om et uforstyrret havområde, der ligger omgivet af land, så det er muligt i borekerner samtidig at studere klimaindikatorer såvel på land som i havet.

Klimahistorien har gennem de sidste 200 år været studeret i området omkring fjorden. Medens undersøgelserne af Roskilde fjords klimahistorie i 1800-tallet foregik på land, har Roskilde Universitet fra 1979 til begyndelsen af det ny årtusinde foretaget undersøgelser af selve fjordbunden ved hjælp af boringer og geofysisk kortlægning.

 

Der er dog stadig mange muligheder for at udføre mere præcise studier. Det ville derfor være en oplagt og værdig opgave for nationalpark Skjoldungernes Land at arbejde for

  1. at sikre, at sedimenterne i fjorden forbliver uforstyrrede (dvs. at større gravearbejder og klapning så vidt muligt undgås),
  2. at medvirke til at de forskere, der behersker ny metoder til mere nøjagtigt at bestemme klimahistorien får mulighed for at anvende dem her.

Formidlingsmæssigt er der også meget at hente netop i Skjoldungernes Land. I løbet af 1800-tallet blev området verdens bedst undersøgte lokalitet hvad angår de sidste 10.000 års klimahistorie.

Det videnskabelige udbytte af samarbejdet mellem arkæologer og naturforskere blev banebrydende, både for forståelsen af klimaændringer som for dateringen af fund fra oldtiden; og under en kongres i 1869 valfartede toppen af den internationale arkæologiske verden til Roskilde fjord for at bese bl.a. de berømte køkkenmøddinger.

Mange af de lokaliteter, der dengang blev afgørende for forståelsen af klimahistorien, ligger i Nationalparken. Derfor vil det også være en perspektivrig opgave for nationalparken at bidrage med, at få igangsat udgravninger på udvalgte steder, der kan gøre det muligt at formidle klimahistorien til interesserede.

I foredraget vil hovedresultaterne af den klimahistoriske forskning i området blive gennemgået, og mulighederne for fremtidig forskning og formidling vil blive diskuteret.

Om foredragsholderen:

Niels Schrøder er hydrogeolog og docent emeritus ved Inst. f. Naturvidenskab og Miljø, Roskilde Universitet. Han har siden 1970erne  gennemført omfattende studier af Roskildeområdets hydrogeologi og klimahistorie. Han har desuden været leder af en række hydrogeologiske og klimahistoriske forskningsprojekter i Afrika, Mellemøsten, Rusland og Norden.

 

Pris: 120 kr.

For nærmere information om foredraget, kontakt Jesper Brandt, brandt@ruc.dk, mobil 2275 6699.

 

Pris: 120 kr.
https://skjoldfolkeuni.nemtilmeld.dk/102/
Sted: Foredragssalen, Roskilde bibliotek