Foråret 2024: Nationalparker for bæredygtig udvikling

Jesper Brandt, Andreas Aagaard Christensen, Franklin Feyhe, Jørgen Primdahl, Søren Præstholm, Henrik Hauggaard-Nielsen
2. februar 2023 Kl. 19:15 Folkeuniversitet Skjoldungernes Land

Denne serie om bæredygtig udvikling af nationalparker bygger på følgende tese: Nationalparkerne fremtid kan i dag ikke blot dreje sig om at udstille naturen i sin renhed og understøtte nationernes histories glorværdighed. De bør også beskæftige sig med, hvordan menneskers nødvendige fremtidige forsoning med naturen og med sig selv kan fremmes gennem udvikling af bæredygtige former for arealanvendelse og naturudnyttelse i de meget forskellige historiske udviklede kulturlandskaber, som vi omgiver os med i dag.

Danske nationalparker har ikke nogen planlægningsmæssig særstatus, men er tværtimod kendetegnet ved ønsket om især at fremme nationalparkernes formål gennem en frivilligt organiseret mobilisering af lokale interesser omkring parkernes udvikling. Det kan hæmme mulighederne for politisk at fremme særlige lovgivningsforanstaltninger indenfor nationalparkerne. Men det kan også fremme det nødvendige lokale samarbejde, ikke blot for at bevare og udbygge naturen og de kulturhistoriske værdier indenfor parkerne, men også for derigennem at løse de utallige lokale konflikter, der knytter sig til den nødvendige omstilling mod en bæredygtig forvaltning af de landskaber, som vi lever i og er afhængige af på alle områder i vores hverdag.

Kan vores nationalparklov løfte denne frivillige opgave, kan den nemlig vise, hvordan omstillingen mod bæredygtighed kan gennemføres overalt, også udenfor nationalparkerne. Det kan give nationalparkerne et perspektiv, der ikke blot drejer sig om at sikre fortidige kvaliteter i vores omgivelser, men også kan gøre nationalparkerne til et udstillingsvindue for vores fremtid.

Det perspektiv er der behov for at få diskuteret blandt alle, der engagerer sig i nationalparkernes fremtid. Omstillingen mod bæredygtighed har uendelig mange aspekter, som der i dag ikke eksisterer nogen entydig formel for. Men det er håbet, at denne foredragsserie kan bidrage med at vise en række konkrete eksempler på, hvad det kan føre med sig, når det gælder nationalparkernes bidrag til en bæredygtig fremtid.

 

Torsdag d. 2. februar 2023, kl. 19.15-21.00:

Jesper Brandt: Nationalparkernes historie og dilemmaet mellem biodiversitet, kulturhistorie og bæredygtighed i nationalparker.

Nationalparkernes internationale og danske historie gennemgås, og nationalparkernes fremtidige rolle for udviklingen af Danmarks natur- og kulturlandskab. Vi skal især se på, hvordan FNs biodiversitetskonvention og bæredygtighedsdagsordener har påvirket de diskussioner, der knytter sig til denne udvikling.

 

Torsdag d. 9. februar 2023, kl. 19.15-21.00: 

Andreas Aagaard Christensen: Internationale erfaringer med strategier for naturforvaltning: Inspiration til bæredygtig forvaltning af naturarealer i danske natur- og nationalparker?

I den internationale litteratur findes der i dag Et væld af forskellige perspektiver på naturen, dens forvaltning og værdier. Men hvordan skal man vælge? Der gives et overblik over formål, redskaber og resultater af naturforvaltningen, og det diskuteres, hvordan det kan bruges i en bæredygtig forvaltning af danske natur- og nationalparker.

 

Torsdag d. 16. Februar 2023, 19.15-21.00:

Franklin Feyhe: Inspiration from Luxembourg? Local Cooperatives and Sustainable Food Production in Protected Areas. Experience from Regional Nature Parks in Luxembourg.

It is a well-known fact that local stakeholder plays an important role as change vectors in crises situations, however evidence of their role in rural landscapes remains limited. Data from two two nature parsk in Luxembourg are used to examine the challenges and opportunities of transitioning nature parks to organic production that can distinguish them from other rural regions.


Torsdag d. 2. marts 2023 kl. 19.15-21.00:

Jørgen Primdahl: Samarbejdsdrevne landskabsstrategier. Om tre kommuners samarbejde med lodsejere og lokalsamfund om en strategi for Nørreådalens fremtid.

Den grønne omstilling kræver store landskabsforandringer fremover.  Planlægning med udpegning af særlige områder skal suppleres med mere involverende, integrerende og proaktiv planlægning. Et vellykket samarbejde mellem lodsejere, lokalsamfund, tre kommuner og Naturstyrelsen omkring strategiens mål, planer og prioriterese projekter præsenteres.

 

Torsdag d. 9. marts 2023 kl. 19.15-21.00:

Søren Præstholm: Langsigtet udvikling af mere multifunktionelle landbrugslandskaber gennem omfordeling af jordejerskab

Der er behov for en ny landboreform, da strukturudviklingen i landbruget igen har spredt bedrifternes dyrkningsjord ud over større områder. Krav om mere plads til miljø, biodiversitet, kulturværdier, rekreative muligheder og klimainitiativer skaber yderligere behov for reformering af arealanvendelsen. En række nye projekter omkring såkaldte multifunktionelle jordfordelinger, der kan imødekomme disse behov vil blive gennemgået og diskuteret.

 

Torsdag d. 16. marts 2023 kl. 19.15-21.00:

Henrik Hauggaard-Nielsen: Veje til bæredygtig omstilling af landbruget med udgangspunkt i Conservation Agriculture-principper og den levende jord.

Conservation Agriculture (CA), der dyrker med minimal jordbearbejdning og permanent jorddække har potentiale til at nedsætte jordbrugets klima- og miljøeffekter med særlig vægt på den levende jord, samtidigt med at biodiversiteten øges, set i sammenligning med traditionelle harvede og pløjede arealer. Nyere erfaringer med CA vil blive gennemgået, og spørgsmålet om, hvorvidt det kan bidrage til skabelsen af en mere sammenhængende arealanvendelse i landbrugslandet og i forbindelse med forvaltning af nationalparker.

 

Pris for alle seks foredrag: 580 kr. Tilmelding nedenfor.
Du kan i stedet tilmelde dig hvert af foredragene for 120 kr. stykket. For nærmere information og tilmelding, klik på det enkelte foredrags titel ovenfor.

 

For nærmere information om serien Nationalparker for bæredygtig udvikling, kontakt Jesper Brandt, brandt@ruc.dk, eller Mobil 2275 6699.

Pris: 580 kr.
https://skjoldfolkeuni.nemtilmeld.dk/113/
Sted: Nationalparksekretariatets mødesal