Foråret 2024: At behandle sin muld bedre: Veje til bæredygtig omstilling af landbruget med udgangspunkt i Conservation Agriculture-principper og den levende jord.

Henrik Hougaard-Nielsen
16. marts 2023 Kl. 19:15 Folkeuniversitet Skjoldungernes Land

 

Conservation handler ikke kun om sikring af biodiversitet, naturindhold og vores mange smukke kulturskatte i det åbne land – det handler også om fremtidens fødevarer. Med udgangspunkt i en stigende interesse blandt danske landmænd for et dyrkningskoncept med minimal jordbearbejdning, permanent jorddække med planterester eller levende planter og alsidige sædskifter, såkaldt Conservation Agriculture (CA), diskuteres i hvor grad en sådan ændring af nuværende dominerende praksisser i det åbne land kan medvirke til at nedsætte klima- og miljøeffekterne med særlig vægt på den levende jord. Forsøg fra Århus Universitet viser at biodiversiteten på marken er op til fem gange så høj på arealer med Conservation Agriculture, sammenlignet med arealer, der bliver harvet og pløjet. Øget brug af efterafgrøder, som er normen i CA, har forventeligt også en væsentlig betydning i den forbindelse.

Danmarks Jægerforbund og Dansk Ornitologisk Forening påviser flere agerhøns, og general positiv effekt på flertallet af det åbne lands øvrige fuglearter, der drager nytte af insekter og jordlevende hvirvelløse dyr. Spørgsmålet er om der er tale om en model for fremtidens landbrugsmæssige arealanvendelse, der samtidigt kan indgå i de planer og visioner der udvikles om en mere sammenhængende natur-produktion/menneske systemforståelse – herunder i udviklingen af nationalparker.

Om foredragsholderen:

Henrik Hauggaard-Nielsen er professor på Roskilde Universitet, Institut for Mennesker og Teknologi med en uddannelsesmæssig baggrund som agronom fra Københavns Universitet. Han har igennem mere end 25 år forsket i nødvendige omstillinger i arealanvendelse med særlig fokus på afgrødediversitet, jordens sundhed og mikrobiel dynamik for at forbedre næringsstofbevarelse og jordkulstofbinding. Siden sin ansættelse på RUC i 2014 er dette sket med øget vægt på aktørinddragelse og samarbejde i tværfaglige teams med henblik på implementering af indenfor den stadigt mere påtrængende dagsorden omkring bæredygtig udvikling.

 

Pris: 120 kr. Tilmelding nedenfor. Du kan i stedet vælge at tilmelde dig alle 6 foredrag i serien Nationalparker for bæredygtig udvikling for 580 kr. Så sparer du 140 kr. For tilmelding og nærmere information se HER.

For nærmere information om serien Nationalparker for bæredygtig udvikling, kontakt Jesper Brandt, brandt@ruc.dk, eller Mobil 2275 6699.

 

 

Pris: 120 kr.
https://skjoldfolkeuni.nemtilmeld.dk/119/
Sted: Nationalparksekretariatets mødesal